Tyto obchodní podmínky se skládají z následujících nedílných částí, kterými jsou:

1) Všeobecné obchodní podmínky
2) Smlouva o poskytování služeb
3) Souhlas se zpracováním souborů cookies
4) Souhlas se zpracováním osobních údajů.

I. Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1 „Provozovatel“ je paní Gabriela Křejpská, podnikatelka se sídlem Škrdlovice 173, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 71991221.
1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem WPhelp, mezi jejíž hlavní funkcionality patří vytvoření objednávky správy webu a rozhraní, které informuje o stavu správy a umožňuje zadávat požadavky Uživatele a která je dostupná z internetové adresy https://wphelp.cz.
1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP .
1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci .
1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů .
1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací .

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „Objednat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „Objednat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Seznámil(a) jsem se s obchodními podmínkami služby a souhlasím s nimi.“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP .

2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP .

3 Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

3.3 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace .

3.4 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele .

3.5 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to dle vlastního uvážení a bez udání důvodu.

3.6 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy .

3.7 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda .

4 Osobní údaje a cookies

4.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem tvoří součást Smlouvy.

4.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli tvoří součást Smlouvy .

5 Odpovědnost za škodu

5.1 Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

5.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

6 Změna VOP

6.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP .

6.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu .

6.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy .

7 Povinné informace pro spotřebitele

7.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti .

7.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

7.2.1 adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
7.2.2 telefonický kontakt Provozovatele je +420 910 112 813 ;
7.2.3 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je kontakt@wphelp.cz;
7.2.4 Uživateli nevznikají náklady na dodání ;
7.2.5 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč ;
7.2.6 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
7.2.8 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
7.2.9 údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
7.2.10 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
7.2.11 opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
7.2.12 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
7.2.13 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
7.2.14 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
7.2.15 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
7.2.16 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8 Rozhodné právo

8.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů .

8.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky .

10 Účinnost

10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 4. září 2017.


II. Smlouva o poskytování služeb

Poskytovatelem je Provozovatel Aplikace dle bodu I.1.1.1 Obchodních podmínek (dále jako „ Poskytovatel “)
a
Klientem je Uživatel Aplikace dle bodu I.1.1.6 Obchodních podmínek (dále jako „ Klient “)

( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany ujednávají následující:

1 Definice

1.1 V této Smlouvě termín „Služby“ znamená programátorskou/informatickou činnost Poskytovatele spočívající v podílení se na vytváření či úpravách internetových stránek Klienta na internetové adrese kterou Klient zadá v objednávce služeb.

1.2 Činnost Poskytovatele bude spočívat v:

1.2.1 aktualizaci a pravidelné údržbě internetových stránek dle Klientem zboleného plánu služeb;
1.2.2 implementaci nových funkcí a nového obsahu internetových stránek podle výslovných pokynů Klienta v rámci uvedeném v příslušné plánu Služby který je objednán;

2 Předmět Smlouvy

2.1 Poskytovatel se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi Služby a Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě .

3 Rozsah poskytování Služeb

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby v rozsahu člověkohodin uvedených v popisu objednané Služby.

3.2 Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout .

3.3 V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby přesouvá do následujícího týdne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.

4 Podmínky poskytování Služeb

4.1 Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Klienta.

4.2 Poskytovatel je povinen upozornit Klienta na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Klient potvrdí Poskytovateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.

4.3 V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli podle této Smlouvy má Poskytovatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.

4.4 Poskytovatel má právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům).

4.5 V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta, má Klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.

4.6 Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.

4.7 Klient žádá Poskytovatele, aby ve smyslu § 1823 občanského zákoníku začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5 Odměna

5.1 Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v článku 3 této Smlouvy ve výši uvedené u jím zvoleného plánu služeb. (dále jako „Odměna“) .

5.2 Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši i pokud Klient nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v článku 3 této Smlouvy a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí .

6 Platební podmínky

6.1 Odměna je splatná 1. dne období, za který je Odměna placena .

6.2 Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele se platí bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele, číslo účtu 670100-2200745065/6210 vedený u mBank S.A., organizační složka .

6.3 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.

6.4 Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

7 Zadávání pokynů Poskytovateli

7.1 Klient bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Poskytovateli jedním z následujících způsobů:

7.1.1 elektronicky na e-mailovou adresu kontakt@wphelp.cz;
7.1.2 pomocí uživatelského rozhraní Aplikace

8 Komunikace s Klientem

8.1 Poskytovatel bude komunikovat s Klientem, zejm. zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost pokynů, případně na vyžádání Klienta zasílat zprávy o provádění služeb a výstupy z provedených Služeb, jedním z následujících způsobů:

8.1.1 elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Klient uvede v objednávce ;
8.1.2 pomocí uživatelského rozhraní Aplikace

9 Trvání a ukončení Smlouvy

9.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2 Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc , která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně .

10 Odpovědnost za škodu

Klient se tímto výslovně vzdává na náhradu škody od Poskytovatele neúmyslně nebo nikoli v hrubé nedbalosti způsobené Poskytovatelem porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě v souvislosti s plněním této Smlouvy.

11 Důvěrnost

11.1 Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:

11.1.1 žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
11.1.2 databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
11.1.3 cenovou politiku Klienta,
11.1.4 marketingovou strategii Klienta,
11.1.5 informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
11.1.6 způsob fungování podniku Klienta,
11.1.7 strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta .
(dále jen „Důvěrná informace“) .

11.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:

11.2.1 Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
11.2.2 právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
11.2.3 takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
11.2.4 je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.

11.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

11.4 Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

11.5 Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.

12 Odstoupení od Smlouvy

12.1 Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

12.1.1 Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než 7 dní;
12.1.2 Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
12.1.3 Poskytovatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 14 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;

12.2 Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

12.2.1 Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než 3 dny;
12.2.2 Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klienta a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
12.2.3 Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 14 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;

12.3 Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu .

12.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

13 Vyšší moc

13.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

13.2 Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

13.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

14 Rozhodné právo

14.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

15.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

15.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

15.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

15.5 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

15.6 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

15.7 Tato Smlouva je archivována elektronicky a není veřejně přístupná.

15.6 Test této Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dne 4. září 2017.


III. Souhlas se zpracováním souborů cookies

1 Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2 Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 1 roku.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.


IV. Souhlas s užitím osobních údajů

Uživatel internetové aplikace s názvem WPhelp dostupné v síti Internet z internetové adresy https://wphelp.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel (viz výše ) a souhlasí s tím, aby osobní údaje byly pro správce zpracovány:

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou .

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který je tento souhlas poskytnut, je použití osobních údajů pro:

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;

Klient prohlašuje, že si je vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně .

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace.